Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


1 Blij woonende binnen deze Heerlijkheid ofte aan
2 den Toonder het regt van deeze verkrijgenden een huis
3 en erve potinge en plantingen staanden en geleegen
4 binnen deze Heerlijkheid in de Hoek Eindse Pol-
5 der strekkende van den Hoofweg af Oostop tot in
6 de Barmsloot of Gerrit Verham toe belent ten
7 noorden Arij van Santen en ten zuiden Jan van
8 der Kraan 't huis regueste N. 211 in de verponding
9 staanden tot F 1,,-13 zijnde vrij van Ongeld en dat
10 zo goed kwaad groot en klein als het zeelve met zijn
11 bekoorlijke wateren tusschen de voornoemde belenden staan-
12 de en geleegen is wijders met zoodanigen voor een
13 nadeelige Conditien Servituten en lasten regten en ge-
14 regtigheden als hetzelve is hebbende en lijdend-
15 en tot deezen dagen gepossedeerd en beseeten is stellen-
16 de tot waarborgen d' oude opdragten met het regt
17 waaringen daar inne gemeld. En voor den tijd
18 van zijn Comparant Possessie zijn persoon en goederen
19 geene uitgezonderd dien stellende ten bedwang van
20 allen regten en regteren en bekenden hij Comparanten
21 de voorseyte Koop in deezen Transporten voldaan en
22 betaalt te zijn met een somma van Een Hondert
23 en Vijftig guldens huiden in gereeden gelde ont-
24 fangen.