Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Ambacht Bleiswijk, inv 823, huurschuld Klaas Blij

Marge:
= verbinden
= ontslagen,
= gereserveerd
= mijn voorn?
= Princepaal qq
= generaal verband
=mede in desen
= geexpresseerd
= Actum Bleiswijk
den 3: December
1791
was geteekent
Bernard deluFraille
qq
En werd overzulke
heer van bij -
mij onderget:
hertelt deze
noten
Actum in Bleiswijk
den 3: december
1791

L.I. Kouwenberg

(hoofdtekst:)
waarde genooten te hebben Enoie? Calculi en alle an-
dere in Regten bekent of die hem Comparant in
deze te stade zoude kunnen koomen; Beloovende hij
Comparant van d'voorsz(egde) Somma van Vier Honderd
vijf en sestig Guldens twaalf Stuivers en agt Penningen
ofte van 't blijvend capitaal jaarlijks renten te zullen
betaalen tegens vier ten Honderd in het jaar gereekent
ingegaan te zijn met den 1e dezer maandt Augustus
En wijders vor ofte op den 1e junij 1790 te zullen betaalen
in mindering en tot aflossing van 't gen(oemde) Capitaal
een somma van vijf en sestig guldens twaalf stuivers
en agt penningen met de intereste als dan op't eerst gen(oemde)
Capitaal verscheenen en dan voorts jaarlijks de reste-
rende somma van vier honderd guldens te zullen
aflossen en betaalen met paijen of termijnen van vijf-
tig guldens wel meerder maar niet minder En
welke termijnen van aflossinge en betaaling van
renten als dan gereekent werden integaan met
den 1e juny 1790 of zoo veel als de voorsz(egde) Comparant?
beloofde aflossing en betaaling van renten zal zijn ge-
daan En in gevalle hij Comparant 't Eenergetijd nala
tig mogte zijn de betaaling der Renten ofte alflos=
sing als voorsz(egd) is te doen of de huur der Landen
voorgem(el)t 't zij nu wegens het loopende huurjaar
1789 ofte verders ten precise verschijndaagen en ten
genoegen van den Verhuurder te betaalen ofte ook 't
zij bij overlijden van hem Comp(aran)t niet precise naha?
min van de conditien der Huurcidulle ofte om
wat Redenen ook de voorgen(oemde) Landen uitter huur
mogte zijn ofte gereekent werden als dan zal 't