Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Ambacht Bleiswijk, inv 823, huurschuld Klaas Blij


Wij Nicolaas Johannes Woordhouder
Bailliuw en Schout Johannes van der Vlugt en Gerrit Jan Knegt
Scheepenen van de Hooge en Vrije Heerlijkheid
Bleiswijck oirconden dat voor ons gecompareerd is Klaas
Hendrikse Blij woonendebinnen deze Heerlijk
heit die bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn
aan den Wel Ed(el) Geb(oren) Heer en Mr Jacob van
Vredenburch in qualiteit als Administrateur en
Directeur van de Negotiatie onder de benaming
Land is zekere bezitting opgerigt in 's Gravenha=
ge in de jaare 1782; en alzoo ten behoeven van gen(oemde)
Negotiatie een somma van vier Honderd vijf en
sestig guldens twaalf stuivers en agt pennin-
gen spruitende ter zaake van onbetaalde en alzoo
verschuldigde Huurpenningen wegens den dijk voor
Cavel 80, en 81 L 't 1e en 2e Blok van Cav(el) 81 gele-
gen onder deze Heerlijkheid bij hem Comp(aran)t van gen(oemde)
Heer en Mr Jacob van Vredenburch in qualiteit
voorsz(ijde) in hunne gebruikt Namentlijk
per resto van 't jaar 1787 een s(omma) van f 90,-,-
en wegens 't geheele huurjaar 1788 een s(omma)
van ...............................................375, 12, 8
uitmaakende de voorsz(ijde) somma van f 465, 12, 8
afstand doende mitsdien van d'uiterlugte van geen


Marge:
Hipotheecq
Rentebrief
groot f 465, 12, 8
40: penn(ingen) f 11.12.9
10: verh: " 1. 3.3
Solvit f 12,16,-

groot Franc: []
geschreeven
en gedepecheert

De op Francijn
gedepecteerde -
dezes is aen mij
onderget(ekende) secretaris
van Bleiswijk
heden vertoont
met de volgende
aentekening in
dorso gestelt
= De effecten in't
=witte desen gemeld
=werde bij mij-
= ondergez(egde) Procureur
= van de heer Mr
= J. van Vredenburcht
=uit het perceel
= verband waar
= mede 't zelven
= uit kragte dezen

2 Comments:

Anonymous Anoniem said...

[] gestelt = dorso gestelt

zondag, 18 september, 2005  
Blogger Gerrit van der Beek said...

bedankt!, is, evenals de andere aanvullingen, bijgesteld. Wat is dorso eigenlijk?

zondag, 18 september, 2005  

Een reactie posten

<< Home