Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Ambacht Bleiswijk, inv 925; inleiding


Gemeentearchief Rotterdam:Toegangsnummer: 1290
Archieftitel: Ambacht Bleiswijk
2. Inventaris
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.21. Rechtspraak
2.2.21.2. Schout en schepenen
2.2.21.2.5. Failliete en nagelaten boedels
925. Stukken betreffende de executieverkoop van de bezittingen van Klaas Hendriksz. Blij door de gerechtsbode van Bleiswijk, 1791-1793
http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.obj_start?p_id=4131582&p_vast=0&p_hlg_id=&p_zk=BLIJ&p_twd_id=&p_bj=0&p_ej=9999&p_zk_adt=0&p_inv=1

Uijt kragte van zekere diffinitiff
vonnis op den 22 julij 1791 bij de Edele Achtb Heere
Scheepenen van Bleiswijk geweezen en gepronuntieerd
ten voordeelen van Mr Jacob van Vredenburgh, in qualiteit
als administrateur en directeur van de Negotiatie onder
de benaming Land is zekere bezitting, opgerigt in 's (graven)Hage
in den jaare 1782 wonende te Delft, ende ten nadeele van
Klaas Hendrikse Blij woonende binne desen ambagte
zoo komen ik onderget(ekende) gerechtsbode van Bleiswijk uit den
naam ende van weegens genoemde Mr Jacob van Vredenburgh
in zijn gemelde qualiteit U Klaas Hendrikse Blij Inter
pelleeren omme alsnog voldoening bekoomende ik geregts
bode voorn(oem)t naar behoorlijk verkreegen consent ten overstaan
van twee heeren scheepenen van Bleijswijk meergemeld zal
in arrest neemen, mitsgaders in bewarender hand stellen
een huijs en erve bepotinge en plantinge staande ende
geleegen binnen desen Heerlijkheid in de Hoekeijndse
polder, strekkende van de Hoefweg af oost op tot in de
Barmsloot of Gerrit Verham, belend ten noorden Arij van
Zanten en ten zuijden Jan van der Kraan, Huijs regt N211
in de verponding staande tot f 1..13-, omme daar aan te ver-
haalen den inhoud van voorsz(ijde) diffinitiff vonnis met de
kosten van executie, en dien volgende omme na vier
sondagse en reghtdagse geboden binnen dezen dorpe en
vier Marktdaagse gebooden binnen de stad Rotterdam en
gevolgen de manieren van prosedeeren in de steeden en ten
plattenlanden gemaneerd in 't openbaar aan de meest bie-
dende of hoogstmijnende binnen dezen ambachte ten
verkoopen.

Actum den 13e Augustus 1791
Na gedane interpellatie en arrest
ten fine als boven, in deze bij mij gerechts-
bode van Blijswijk [] na? secretaris
van genoemde heerlijkheid voor copie over
gelevert, heden den 13e augustus 1791
WvdHeuvel
(Marge:)
Copie
in maisinie
stond fiat arest
bij absentie van
den heer baljuw
en schout heden
den 13 augustus
1791 was
getekend als
presiderent schepen
JvLodensteijn