Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


de dat men den principalen schuldenaar eerst
zouden moeten uitwinnen of executeren en
dat twee of meer schuldenaaren of borgen
hun schuld zoudemoogen splitzen en ieder
met het voldoen van zijn aandeel zon-
de kunnen volstaan.
8
In geval eenige koopers in gebreeke
mogten blijven de betalinge te doen bor-
gen te stellen ofte hun gekogte te may-
en of ontruimen als voorsz(ijd) is zal men
dezelve partijen wederom veijlen of ver-
koopen publieq of uit de hand meerder
geldende ten voordeele van de verkooper in
zijn voorsz(ijde) qualiteit en minder gel-
dende ten schade van den koper.
9
Twee of meer gelijk mijnende zal men
ingeval id? quistie om is 't geveilde an-
dermaal opveilen afslaan en verkoopen
behoudende voorts den veilder aan zig