Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


en ten zuiden Jan van der Kraan; 't Huis
leg :te No 211 in de Verponding staande tot f 1,13,-
en dat zoo goed kwaad groot en kleen, als al
't zelve zich zijne behoorlijke wateren tusschen
de voorn(oemde) belenden staande en geleegen is,
mitsgaders met zodanige voor en nadeeli-
ge conditien lasten en Banwerken, vrijdom-
men, serviteiten, regten en geregtigheedens als
't zelve is hebbende en lijdende en tot dezen
dage gepossedeert en bezeeten is, mitsgaaders
te contribuleren in de verpondingen an-
ders, als schuldig en subject is te doen, vol-
gens d'oude opdragten en andere beschei-
den daar van zijnde, waar naa de kopers
zig zullen moeten reguleeren zonder op-
positie of tegen-zeggen in regten of daar buiten
den koper zal de voorsz(ijde) goederen moeten aan-
vaarden en ontfangen bij brieven van decreet van
Schout en Schepenen dezer Heerlijkheid in voegen
als alhier gebruikelijk is en dat met overlede-
ling aan zodanige brieven van eigendom of
andere bescheiden als daar van voorhanden
zijn mogten
En zal men 't verkogte [] en [] van alle
lasten en ongelden zonder dat men in eenigen
verdere vordering of stellen van waarborge gehou-
den zal zijn, anders als 't regt van paaringe in