Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

hypotheekstelling ivm huurschuld


geheele of resteerende voorsz(egd) opgerigt m[]
te gehouden werden En overzulks 't zelve met de inte=
ressen immediatelijk afgelost en betaalt werden den
eersten penning met den laasten
En dat van alles vrijgeld zonder eenige Kortinge aan
Capitaal of Renten te moogen doen niettegenstaande
eenige resolutien Ordonnantien ofte placaaten ter
Contrarie disponeerende reets gemaakt of nog te maaken
Tot Nakoming en verzeekering van al't zelve
verklaart hij comp(ran)te eerst en wel speciaal te verbinden
zijn comp(arante)s huis en erve potinge en plantinge
staande en geleegen binnen dezen heerlijkheid
in de Hoekeindse Polder strekkende van de Hoofdweg
af oost op tot in den Barmsloot of Gerrit Verham
belent ten Noorden Arij van Santen en ten zuiden
Jan van der Kraan 't Huis reg(is)ter no 211 in de
Verponding staande tot f -13- mitsgaders mede
zodanige granen of andere producten op de voorn
gen: gehuurde Landen gewassen 't zij gedor-
schen of ongedorschen Rijtuigen en alle bouwgereid
schappen als mede alle de levende Haaf hen Comp(aran)t
bereis in Eigendom behoorende of in der tijd te be-
hooren
En voorts generalijk zijn perzoon s verdere goederen
geene uitgezonderd die stellende ten bedwang van alle Reg-
ten en Regteren en speciaal den Ed(ele) Hove van 't Hoogen
Rade in Holland & den Ed(el) Agtb(are) Geregte deser
Heerlijkheid te meeden zijnde en overgeevende om
zig in den inhouden dezes bij den voorsz: Here Hoge
Rade of Geregte respt vrijwillig te doen t late Con

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

..ijgeld = Vrijgeld

zondag, 18 september, 2005  

Een reactie posten

<< Home