Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


ofte ook misgewas te mogen doleeren
5
De koopers zullen boven hunne uitgeloofde
koopppenningen iliconade? gegunde koop
moeten betaalen 't ordinari? rantsoen of
pontgeld te weten van iedere gulden in koop
te belooven eene stuiver mitsgaders mede
van iedere partij te veld staande zoo gemay-
de als ongemayde granen of veldgewassen
twee seshalven bongeld en van ieder roe
twee seshalven touwgeld mitsgaders mede
van de granen die gemayt en gebonden zijn
agt guldens & tien stuivers per merge voor
may en bindloon waar mede de koop
prijs zal worden verhoogt
6
De koopers van de levende have, stroo
hooy, misse? en andere goederen zulle
hunne uitgeloofde kooppenningen moe-
ten betaalen in handen van den secre-
taris dezer heerlijkheid ilico? na de ge-
gunde koop en de koopers van de graanen
en veldgewassen zullen hunne koop=
penningen moeten betaalen voor ofte