Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


uiterlijk op woensdag aanstaande den 31e
dezer maand augustus ofte zoo veel eerder
als zij hun gekogte zouden willen thuis-
haalen dat zij niet zullen vermogen te
doen voor dat zij ten vollen zullen betaald
hebben en zullen de koopers hunne koop-
penningen ten vollen moeten betaalen
zonder daavan [] te moogen inhouden
of kosten uit wat hoofde zullen? ook zoude
moogen zijn
7
De koopers der granen zullen dan ook ten
waare dezelve ilico na de gegunde koop
wilde betaalen ter voldoening van hunne
kooppenningen en prestatie van hunne
koop en deze conditien en voorwaarden
moeten stellen twee sufficante borgen
tot goetkenning van de verkooper die
zig zullen moeten verbinden als prin-
cipale koopers en schuldenaars ieder in
solidum en voor 't geheel en overzulks onder
afstand van de boneficie mede brengen