Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

12 september 2005


Vredenburch in qualiteit als Admi-
nistrateur en Directeur van de Nego-
tiatie Land is zekere Bezitting woonen-
de te DElft Impetrant van Executie
uit Kragte van zeker deffinitie Vonnis
den 22e july 1791 bij de ed(el)achtb(are)
Heeren Schepenen dezer gem: Heerlijk-
heid geweezen en gepronuntieert ten
voordeele van gem: Heer en Mr. Jacob
van Vredenburch in voorsz(ijde) qualiteit
en ten nadeele van Klaas Hendrikse
Blij woonende binnen deze Heerlijkheid
na voorgaande sommatie renovatie
en gedane arrest ende na behoorlijke
Proclamatien en affectie van Biljet-
ten zonder interruptie oppositie
bij Forme van Executie of Decreet
ten overstaan van d'ed(el)achtb(are) Heeren Schout en Schepe-
nen alhier op den 7e october 1791 inge-
volge de Generale en Particuliere Voor-
waarden daar van zijnde had geveilt
en verkogt aan Jacob Koole woonende
te Schiebroek Een Bouwmans-
wooning ofte huis schuur en erve
met bargen en verder getimmerte
potinge en plantinge staande en
geleegen binnen deze Heerlijkheid
Bleiswijk in de HoekEindse Polder