Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


bij dezen en bij gebreke van de voorsz(ijde) con(di?)tie te
stellen zal men 't verkogte andermaal mo-
gen opveilen en verkoopen 't zij nu dade-
lijk of op een ander tijd en plaats en 't zelve
meerder geldende zal den eersten koper
daar van geen profijt hebben, maar zomin
ten voordele van den verkooper qq en minder
geldende zal den eersten kooper 't zelve met
gereed geld moeten opleggen en betaalen tot
d'eerste beloofde somma toe, ofte daar om pa-
ratelijk of andersints worden geExecuteerd,
met de kosten daar om gedaan.
Alle geboode penningen bedragende zoo veel
of meerder als 't stokgeld worden in waarde
gehouden 't zij biedende , mijnende of geld
bediende? zoodat de verkoopers uit alle die
geld gebooden geld getrokken, afgemijnt
zullen hebben tot koopers zullen mogen
kiezen die 't haar gelieft zonder in den
laatsten bieder, mijnder of verhooger ge-
houden te willen zijn, waarom een ieder zijn
geboode bod gehouden en verbonden blijft
gestand te doen, tot heden over agt? []
twee of meer gelijkroepende?, zoo zal men
ingeval daar questie om is, ter stond wederom
op veilen en verkoopen tot dat er een perfec?
telijk zal hebben gemijnt ten waare de ver-
kooper 't zelve een van de twistige mijnders