Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


De kopers zullen hunne te belovene kooppen-
ningen moeten betaalen van alle vrijgeld
onder eenige kostinge, 't zij ter zaake van
schuldcompenseering of anders hoegenaame
te mogen doen ; niettegenstaande eenige or-
donnantien placaaten ofte resolutien ter
contrarie disponeerende.
De verkooping word gedaan om contanten
vrijgeld zullen de den kooper zijn uitgeloof-
de kooppenningen en 't geen verder bij
dese bedongen werd moeten betaaleningen
heeden gelde bij 't doen van 't decreet welk
zal moeten geschieden uiterlijkden 10e No-
vember aanstaande ofte op zodanige an-
dere tijd als den verkooper nader met den
koper zouden willen bepaalen, behouden-
de niettemin den verkooper qq aan zig 't
regt om aan den tegenswoordige bewoonder
Klaas Blij d'Inwooning en 't gebruik
van 't voorste gedeelte van't huis bestaan-
de in 't voorhuis en kamertje daar in begree-
pen alsmede de voorzolder eenigen tijd te ock-?
gunnen, dog niet langer als tot den 1en meij
aanstaande, zonder dat den kooper daar voor
eenige beneficie zal kunnen prolendeeren
Den kooper zal alleen en in 't geheel moe-