Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


de voorgemelde orde brieven begreepen; en voorts
zig te refereeren aan de gedane gepubliceerde
en [][] de Pro Clamatien
De voorsz(ijde) goederen werden verkogt vrij
en onbelast, niets daar op staande dan den Heer
zijn regt van Verponding en soortgelijke
Lasten nevens Buur[] en [] (sluizen en sloten??) zullen de
gezuivert worden van d'ordinaris Verpon-
ding en Harngeld of andere omslagen tot die
van den jaare 1790 en wegens d'extra ordinaris
verponding tot die van den jaare 1791 ingesloo-
ten; komende de verdere verpondingen en om-
slagen tot lasten van de resp: koopers.
De kooper bekomt met deze koop 't regt omme
als hij zulks zouden willen verkiezen aan te
staan der huur van 't land intusche gebruikt
geweest bij Klaas Hendrikse Blij zijnde
den Dijk leggende voor Cavel 80 en 81 in 't lien??
2: blok van Cavel 81 groot 14 mergen
als mede
van 't partij land bij Jan van der Smit in
huure gebruikt zijnde de 3 blokken
van cavel 80 en 81 groot 11 morgen.
En dat te zamen 25 morgen land te-
gens twintig guldens de merge met
[] stuivers van iedere gulden tot rant-
soen jaarlijks voor den tijd van zeven of
veertien jaaren nadat den huurder