Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


gunde dat hij zal mogen doen zonder be-
kloon? of tegenzeggen van iemand
Den koper en zijn borgen werden verstaan
voor de voldoening van hunne uitgeloofde
kooppenningen en 't nakomen van deze
conditien en voorwaarden, te verbinden
hunne persoonen en goederen , die stellen
de ten bedwang van alle hoven regten en
regteren en specialijk den ed(el)achtb(are) Ge-
rechte dezer heerlijkheid en daartoe hun
domicilium citandiel? executandi te verkie-
zen ten huize van Maarten van der Wiel
hospes in de herberg genaamt Romen bin-
nen deze heerlijkheid; en wijders tevreden
te zijn en overtegeeven bij deze omme zig
na den inhoude van deze generale en par-
ticuliere conditien en voorwaarden []
liglijk en ten hunnen kosten te doen en
laaten condemneeren 't zij bij den gem(elde) Ed(ele)
Hove ofte Hogen rade van Holland ofte
den Ed(el)achtb(are) Gerechte dezer heerlijkheid,
daartoe onwederroepelijk constitulerende de
lever? jongste postuleerende procureurs voor
gem(elde) hove Hogen Raade ofte gerechte, zoo
omme de voorsz(ijde) Condemnatie te verzoe-
kenals daar inne te condenteeren resp: on-