Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

verklaring van de koper, instemming met conditien


Lodenstein presiderent schepen in dezen
vervangende den schout, en Jan van der Hut?
en Gerrit Janknegt schepenen dezer heer-
lijkheid den 7e october 1791, was geteekent=
JvLodensteijn, JvdHut, Gerrit Janknegt
onder stond mij present was geteekent
LvKouwenberg secret(aris)

Compareerde ter secretarie van
Bleiswijk Jan Koole voorn(oem)t die verklaarde
de voorenstaande koop te hebben gedaan
voor en ten behoeven van zijn zoon Jacob
Koole die mede compareerend en zulks
affirmeerende, verklaarde zig als kooper
te stellen en alzoo te subjecteeren aan de
voorgem(elde) conditien en voorwaarden: En
zijn daar toe en in conformile van dien
deszelfs borgen geworden de voorn(oemde)
Jan Koole en Jan Oepkes
Actum ter secretarie voorsz(ijd) den 8e oc-
tober 1791 was geteekent Jan Koole
Jacob Koole Jan Oepkes LvKouwenberg secr(etaris)
Accordeert met de genera
le en particuliere conditien en -
voorwaarden geschreeven op een -
zegel van twaalf stuivers alhier
ter secretarie berustende.
Bleiswijk den 14e october 1791
LvKouwenberg Secret(aris)