Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Toelichting

    Hieronder vind je een aantal akten mbt Klaas Hendrikszoon Blij uit het archief van de Ambacht Bleiswijk, achtereenvolgens uit inventarisnr. 767 (de koop van het huis); inventaris 823, vaststelling van de huurschuld (hij huurde ook 2 kavels land bij de Negotiatie). Inventaris 925, dat geheel gewijd is aan de executieverkoop van het huis van Klaas Hendrikszn Blij (je vindt er de hele gang van zaken, alle berekeningen etc). Verder nog enkele bladzijden uit inventaris 826 (waarin opdracht tot executie wordt gegeven en het huis wordt verkocht) en tenslotte 825 waaruit blijkt dat Klaas Blij ook na de executie nog niet met rust wordt gelaten.
    Overigens zou ik nog graag willen weten waar Klaas Blij voor 1787 woonde. Tussen zijn doop in Weesp in 1737 en zijn 2e huwelijk met Johanna Kleijn heb ik geen spoor van hem gevonden.
    Kijk ook eens op mijn genealogische homepage: http://gvdbeek.co.nr

Ambacht Bleiswijk, inv. 767, koopakte huis in Bleiswijk


Wij Nicolaas Johannes Woordhou-
der Bailliuw en Schout Gerrit Janknegt
en Wouter van Gogh Scheepenen van de Hooge
en vrije Heerlijkheid Bleiswijk oirconden dat voor
ons gecompareerd is Klaas van der Kruik woonende
onder den Ambagte van Koukerke; Die bekende uit
terhant te hebben verkogt en als nu te Transporter-
ren en in volle vrijen Eijgendom optedraagen bij
deezen aan en ten behoeven van Klaas Hendrikse

(Marge:)
Koop. f 150,-
_______

40: penn. f 3.15.-
10 verh: " -. 7. 8
[] " 4. 2. 8

Armgeld f 2.16.4 trt?
kl: Trant??: []
geschreven aan
[doorgehaald]
gedaen:

Eytz: []: overgeb


1 Blij woonende binnen deze Heerlijkheid ofte aan
2 den Toonder het regt van deeze verkrijgenden een huis
3 en erve potinge en plantingen staanden en geleegen
4 binnen deze Heerlijkheid in de Hoek Eindse Pol-
5 der strekkende van den Hoofweg af Oostop tot in
6 de Barmsloot of Gerrit Verham toe belent ten
7 noorden Arij van Santen en ten zuiden Jan van
8 der Kraan 't huis regueste N. 211 in de verponding
9 staanden tot F 1,,-13 zijnde vrij van Ongeld en dat
10 zo goed kwaad groot en klein als het zeelve met zijn
11 bekoorlijke wateren tusschen de voornoemde belenden staan-
12 de en geleegen is wijders met zoodanigen voor een
13 nadeelige Conditien Servituten en lasten regten en ge-
14 regtigheden als hetzelve is hebbende en lijdend-
15 en tot deezen dagen gepossedeerd en beseeten is stellen-
16 de tot waarborgen d' oude opdragten met het regt
17 waaringen daar inne gemeld. En voor den tijd
18 van zijn Comparant Possessie zijn persoon en goederen
19 geene uitgezonderd dien stellende ten bedwang van
20 allen regten en regteren en bekenden hij Comparanten
21 de voorseyte Koop in deezen Transporten voldaan en
22 betaalt te zijn met een somma van Een Hondert
23 en Vijftig guldens huiden in gereeden gelde ont-
24 fangen.

laatste blz. koopakte


Alles zonder fraude in oirconden is deese bij
Schout en Scheepenen voorn(oem)t ten verlijen
den en begeeren van de comp(aran)ten resp.. geteekent den 30en
July 1789
N.J. Woordhouwer
Gerrit Janknegt Wouter van Gog

Ambacht Bleiswijk, inv 823, huurschuld Klaas Blij


Wij Nicolaas Johannes Woordhouder
Bailliuw en Schout Johannes van der Vlugt en Gerrit Jan Knegt
Scheepenen van de Hooge en Vrije Heerlijkheid
Bleiswijck oirconden dat voor ons gecompareerd is Klaas
Hendrikse Blij woonendebinnen deze Heerlijk
heit die bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn
aan den Wel Ed(el) Geb(oren) Heer en Mr Jacob van
Vredenburch in qualiteit als Administrateur en
Directeur van de Negotiatie onder de benaming
Land is zekere bezitting opgerigt in 's Gravenha=
ge in de jaare 1782; en alzoo ten behoeven van gen(oemde)
Negotiatie een somma van vier Honderd vijf en
sestig guldens twaalf stuivers en agt pennin-
gen spruitende ter zaake van onbetaalde en alzoo
verschuldigde Huurpenningen wegens den dijk voor
Cavel 80, en 81 L 't 1e en 2e Blok van Cav(el) 81 gele-
gen onder deze Heerlijkheid bij hem Comp(aran)t van gen(oemde)
Heer en Mr Jacob van Vredenburch in qualiteit
voorsz(ijde) in hunne gebruikt Namentlijk
per resto van 't jaar 1787 een s(omma) van f 90,-,-
en wegens 't geheele huurjaar 1788 een s(omma)
van ...............................................375, 12, 8
uitmaakende de voorsz(ijde) somma van f 465, 12, 8
afstand doende mitsdien van d'uiterlugte van geen


Marge:
Hipotheecq
Rentebrief
groot f 465, 12, 8
40: penn(ingen) f 11.12.9
10: verh: " 1. 3.3
Solvit f 12,16,-

groot Franc: []
geschreeven
en gedepecheert

De op Francijn
gedepecteerde -
dezes is aen mij
onderget(ekende) secretaris
van Bleiswijk
heden vertoont
met de volgende
aentekening in
dorso gestelt
= De effecten in't
=witte desen gemeld
=werde bij mij-
= ondergez(egde) Procureur
= van de heer Mr
= J. van Vredenburcht
=uit het perceel
= verband waar
= mede 't zelven
= uit kragte dezen

Ambacht Bleiswijk, inv 823, huurschuld Klaas Blij

Marge:
= verbinden
= ontslagen,
= gereserveerd
= mijn voorn?
= Princepaal qq
= generaal verband
=mede in desen
= geexpresseerd
= Actum Bleiswijk
den 3: December
1791
was geteekent
Bernard deluFraille
qq
En werd overzulke
heer van bij -
mij onderget:
hertelt deze
noten
Actum in Bleiswijk
den 3: december
1791

L.I. Kouwenberg

(hoofdtekst:)
waarde genooten te hebben Enoie? Calculi en alle an-
dere in Regten bekent of die hem Comparant in
deze te stade zoude kunnen koomen; Beloovende hij
Comparant van d'voorsz(egde) Somma van Vier Honderd
vijf en sestig Guldens twaalf Stuivers en agt Penningen
ofte van 't blijvend capitaal jaarlijks renten te zullen
betaalen tegens vier ten Honderd in het jaar gereekent
ingegaan te zijn met den 1e dezer maandt Augustus
En wijders vor ofte op den 1e junij 1790 te zullen betaalen
in mindering en tot aflossing van 't gen(oemde) Capitaal
een somma van vijf en sestig guldens twaalf stuivers
en agt penningen met de intereste als dan op't eerst gen(oemde)
Capitaal verscheenen en dan voorts jaarlijks de reste-
rende somma van vier honderd guldens te zullen
aflossen en betaalen met paijen of termijnen van vijf-
tig guldens wel meerder maar niet minder En
welke termijnen van aflossinge en betaaling van
renten als dan gereekent werden integaan met
den 1e juny 1790 of zoo veel als de voorsz(egde) Comparant?
beloofde aflossing en betaaling van renten zal zijn ge-
daan En in gevalle hij Comparant 't Eenergetijd nala
tig mogte zijn de betaaling der Renten ofte alflos=
sing als voorsz(egd) is te doen of de huur der Landen
voorgem(el)t 't zij nu wegens het loopende huurjaar
1789 ofte verders ten precise verschijndaagen en ten
genoegen van den Verhuurder te betaalen ofte ook 't
zij bij overlijden van hem Comp(aran)t niet precise naha?
min van de conditien der Huurcidulle ofte om
wat Redenen ook de voorgen(oemde) Landen uitter huur
mogte zijn ofte gereekent werden als dan zal 't

hypotheekstelling ivm huurschuld


geheele of resteerende voorsz(egd) opgerigt m[]
te gehouden werden En overzulks 't zelve met de inte=
ressen immediatelijk afgelost en betaalt werden den
eersten penning met den laasten
En dat van alles vrijgeld zonder eenige Kortinge aan
Capitaal of Renten te moogen doen niettegenstaande
eenige resolutien Ordonnantien ofte placaaten ter
Contrarie disponeerende reets gemaakt of nog te maaken
Tot Nakoming en verzeekering van al't zelve
verklaart hij comp(ran)te eerst en wel speciaal te verbinden
zijn comp(arante)s huis en erve potinge en plantinge
staande en geleegen binnen dezen heerlijkheid
in de Hoekeindse Polder strekkende van de Hoofdweg
af oost op tot in den Barmsloot of Gerrit Verham
belent ten Noorden Arij van Santen en ten zuiden
Jan van der Kraan 't Huis reg(is)ter no 211 in de
Verponding staande tot f -13- mitsgaders mede
zodanige granen of andere producten op de voorn
gen: gehuurde Landen gewassen 't zij gedor-
schen of ongedorschen Rijtuigen en alle bouwgereid
schappen als mede alle de levende Haaf hen Comp(aran)t
bereis in Eigendom behoorende of in der tijd te be-
hooren
En voorts generalijk zijn perzoon s verdere goederen
geene uitgezonderd die stellende ten bedwang van alle Reg-
ten en Regteren en speciaal den Ed(ele) Hove van 't Hoogen
Rade in Holland & den Ed(el) Agtb(are) Geregte deser
Heerlijkheid te meeden zijnde en overgeevende om
zig in den inhouden dezes bij den voorsz: Here Hoge
Rade of Geregte respt vrijwillig te doen t late Con


demneeren ten dien einde onwederroepelijk constitueeren
de twe? jongste Procureurs in die tijd voor den Hove Hoge
Rade ofte geregte voorsz(egde) postulieren de zoo om de Condem-
natie te verzoeken als daar inne te consenturen mits=
gaders 't Hypotheecq hier inne gemelt te zien verkla-
ren verbonden & executabel onder belofte van Ratificatie
en apsobatie?
Alles zonder fraude in oirconden is deze bij ons
Bailliuw Schout en Scheepenen voorn(oemt)ten verlijden
en begeeren van de comp(aran)ten resp geteekent den 7 ie Augustus
1789
A.J. Woordhouder
Johannis van der VlugtGerrit Jan Knegt

Ambacht Bleiswijk, inv 925; inleiding


Gemeentearchief Rotterdam:Toegangsnummer: 1290
Archieftitel: Ambacht Bleiswijk
2. Inventaris
2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.21. Rechtspraak
2.2.21.2. Schout en schepenen
2.2.21.2.5. Failliete en nagelaten boedels
925. Stukken betreffende de executieverkoop van de bezittingen van Klaas Hendriksz. Blij door de gerechtsbode van Bleiswijk, 1791-1793
http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.obj_start?p_id=4131582&p_vast=0&p_hlg_id=&p_zk=BLIJ&p_twd_id=&p_bj=0&p_ej=9999&p_zk_adt=0&p_inv=1

Uijt kragte van zekere diffinitiff
vonnis op den 22 julij 1791 bij de Edele Achtb Heere
Scheepenen van Bleiswijk geweezen en gepronuntieerd
ten voordeelen van Mr Jacob van Vredenburgh, in qualiteit
als administrateur en directeur van de Negotiatie onder
de benaming Land is zekere bezitting, opgerigt in 's (graven)Hage
in den jaare 1782 wonende te Delft, ende ten nadeele van
Klaas Hendrikse Blij woonende binne desen ambagte
zoo komen ik onderget(ekende) gerechtsbode van Bleiswijk uit den
naam ende van weegens genoemde Mr Jacob van Vredenburgh
in zijn gemelde qualiteit U Klaas Hendrikse Blij Inter
pelleeren omme alsnog voldoening bekoomende ik geregts
bode voorn(oem)t naar behoorlijk verkreegen consent ten overstaan
van twee heeren scheepenen van Bleijswijk meergemeld zal
in arrest neemen, mitsgaders in bewarender hand stellen
een huijs en erve bepotinge en plantinge staande ende
geleegen binnen desen Heerlijkheid in de Hoekeijndse
polder, strekkende van de Hoefweg af oost op tot in de
Barmsloot of Gerrit Verham, belend ten noorden Arij van
Zanten en ten zuijden Jan van der Kraan, Huijs regt N211
in de verponding staande tot f 1..13-, omme daar aan te ver-
haalen den inhoud van voorsz(ijde) diffinitiff vonnis met de
kosten van executie, en dien volgende omme na vier
sondagse en reghtdagse geboden binnen dezen dorpe en
vier Marktdaagse gebooden binnen de stad Rotterdam en
gevolgen de manieren van prosedeeren in de steeden en ten
plattenlanden gemaneerd in 't openbaar aan de meest bie-
dende of hoogstmijnende binnen dezen ambachte ten
verkoopen.

Actum den 13e Augustus 1791
Na gedane interpellatie en arrest
ten fine als boven, in deze bij mij gerechts-
bode van Blijswijk [] na? secretaris
van genoemde heerlijkheid voor copie over
gelevert, heden den 13e augustus 1791
WvdHeuvel
(Marge:)
Copie
in maisinie
stond fiat arest
bij absentie van
den heer baljuw
en schout heden
den 13 augustus
1791 was
getekend als
presiderent schepen
JvLodensteijn

Verantwoording van alle kosten


Den 15 november 1791 bepaalt tot 't passeeren van het
[] decreet van 't bij executie verkogt huis van Klaas
Blij was van den kooper ontf(angen?) op rekening van de kosten
van 't decreet en hijpotheecq brut?...................................................f 80,-,-
Den 3e december 1791 op 't passeeren van 't decreet -
hijpotheecqbrief tot testant? van gem(elde) [] en
O die welke gevallen waaren op den op den 15 nov 1791
vergeefsche vacates? ......................................................................."52, 17, 8
kooper f 132,17, 8
onder decreet f 87, 1, 8
hypotheecq " 26, 2, - En nog naderhand voor naaleeving
ont[]den of en 't gezag 1,12, -
15 nov " 19,14, - f 134, 9, 8
nog den 3 dec 1,12,- En van de[]betaelt
f 134,9,8 in een mom[].................. 98, 18,10
wegens de f 98,18,10 blijft bij not(aris?) f 233, 8, 2

in specie [] 52.. f 122, 4, -
12, 5, 8 maekt de voorrsz f 134, 9, 8
hoe [] somma " 98,18,10+ 233, 8, 2

Hier inne komen f 10,-,-
gemeene landt decreet 88 penni(ngen) f 7, 17, 6
10 vert? " -, 15, 9 f 8, 13, 4 aenget.
hijpotheecq 40: p f 7,10, -
10 [] " -, 15, - 8, 5, - []
Buiten Armen.............................................................11,16, 4 []
gemeenen armen aendeel rantsoen.............................. 1,17, 8 []
Schout en A[] verp.................................................... 7, 9, - bij aant []woort
officier aandeel rantsoen ..............1/3...........f 10, - , -
leges Decreet......................................8,17,-
vac: 15 nov (4 vergeefs)........................1,16,-
leges Hypotheecq..................................5, 1, - 25,14,- [] 17 dec 1791
Schepenen verkop vax?................................f 1, 4, -
decreet.......................................... 1, 8, -
vac: 15 nov te vergafe? 1, 4, -
Hypotheecq -,14,- 4, 10, - bijveel veraatw??
Bode aendeel rantsoen 1/16 f 1,17,8
decreet......................f 2,15,-
15 nov. vac verget " 1,16,-
hypotheecq " 1,13,- 6, 4, - 8, 1, 8 verantw: 17 dec 1791
Verkoopers aendeel rantsoen 5, -, - verantw..
Castelein Maarten vd Wiel
uitgeloot de Wijnen f 5,12,-
verteering verlopen kamer 14, 8, -
penninggeld 2,16, 2
verteering op den 15 nov 8,14,-
en op den 3: december 11, 4, - 42,14, 2 []
f 124, -,10

verantwoording


Transport f 124, - , 10
Secretari
Aendeel rantsoen...........................................f 3,15,-
Decreet Condn verk. voorschot leijen
f 9 , -, -
Decreet................................... 13, 8, -
hypotheek................................" 8,17,-
15 nov................................... 6, 4,- 37, 9, -
Notulgelden volg. not ................................................ 16,10,-
in de zake [] Aly keer?.......................................... 18,15,-
47 '' provices ................................................ 8,14,-
verschoten? Trekgeld ................................................ 35,- ,-{ heer van de bode administr f 2,-
land v den 17 dec. 1791
royceren breet -,12,-
concept [] biljet 4, 8, - 117, 3, -
f 241, 3,10
nog aen schepenen kamerregt te verantwoorden
't geen minder betaelt had dan ontvangen voor
gelag op 't verlijen 2, 2, 8
Bij aantekening verantwoord f 243, 6, 2

Nog ter [] te [] afgetrokken van de
verteer in verkoopen kamer......................................................." -, 10,-
f 243, 16, 2
233, 8, 2
Dat different [] [] f 10, 8, -
gelijke f 10, 9, - aan [] [] []
reikende wegens
aandeelen dan ik zodat
langer tijd voor seker?
lafaille land ontf(angen)
uit namen [] zijn etc
ook bij den [] ontfang
zoude behooren

Den Inventaris? komt als boven teght?..................................................f 117, 3, -
keer in voorschot f 9, -, - f 1, 4, -
14, 8,- 2, 2, -
- ,12, -
8,17 " 2, 2, -
6, 4
f 16, 10, -
10, 15, -
8, 14, -} 1,26,-
35, - , - 35, - , -
-, 12, -
4, 8, -
f 113, 8 , - 42, 16, -
3,15,-
117, 3, --
42,16, -
f 74, 7, - voordelen

declaraties


(Marge links:)
Komt de heer Bernard Dela
Faille van L.V Kouwenburg?
secretaris? van Bleiswijk

voor 't geen bij LVK ontvangen was
van Klaas Blij in voldoening
bij []ekking van een dclaratie
van salaris groot f 18, 12, - f 10, 8, -
Aan zijn E(dele?) Bijlyauw vold(aan)
3: X br (= december) 1791

(verder rechts boven:)

Komt d: van Kouwenburg
secretaris van Bleiswijk van
de heer B. dela Faille
voor notulgelden in de zaken van
1786 J.H. Act aut 84
21 oct
Leend: van Oldenbarneveld f 1, 4, -

Adriaen Korten
1788 []
30 Meij Klaas Blij f 1,10, -
26 aug

Isaac Lampen Jr
&
Aeltge [] N.V. C.1
1788
L1779 volgens overgelat(en)
declar(atie)..................f 7, 16, -
V
Hepka van Eytema
Ca
H. v Meeren
1788 volgens als voorn(oemd) f 2,-,-
Isaac Lampen Jr
Ca
Willem Lent
1789 volgens als voren f 2, 6, -
V
Jan Vleervoet
Ca
Elias de Heer
1790 V
26 febr................................. f 2, 18, -
f 16,10, -
De heer M.J. van
Vredenburch qq
Ca
Klaas Blij
1791
juli 22 volg(ens) declar(atie) f 10, 15, -
" 8, 14,-

f 37, -, -

declaraties


(rechtsboven)
Komt Maerten van der Wilt
Hospis in 't Aechthuis te Bleiswijk
ter zake van
de Publicque verkooping van een
huis en erve gehouden bij W(ille)m van den
Heuvel gerechtsbode aldaar en
den daarop gevolgde transport aen

(linksboven ev)
Bleiswijk A(nn)o 1791
7:October Publique Verkooping
aen uitgelooter mijnen bv hoop als................... f 5 , 12, -
Pennenggeld of gelag in den gem eenen haest............. 2, 16, 2
gelag of verteering inverkoopen kamer......................... 14, 8, -
15 Nov: gelag of verteering in de regtkamer............................. 8, 14, -
3e Decemb: gelag of verteering als voorn................................. 11, 4, -
f 42, 14, 2
Voldaen door den secretaris van
Bleiswijk den 16e December 1791
Maarten van der Wilt

declaraties


(links)
Komt de Heer Couwenberg
Notulgelden in duerte? leken?
volgens notitie (op d'aental geg) f 16, 10,-
in de zaak van K. Blij 10, 15, -
provisie in de zaak van Blij 8, 14, -
sespendig(?) 7, 9, -
[] het trekgeld 35, - , -
Uijt geloofde Wijn 5, 12, -
regerling(?) brief -, 12, -
[] & drukken
billete X 12, 13, -
(ver)teering (ver)koperskamer 12, 1, 10
(ver)teering decreet 8, 5, -
f 117,11,10
af 18,13,-
= f 98,18,10
(rechts)
Komt de la Fraille
declaratie
Klaas Blij f 10, 8, -
billiett (voor?)schot 8, 5, -
f 18,13,-

Deze door de heer La Fraille []
mag een prome[] insgelijken
st van dato 3e dec. 1791

Algemene voorwaarden van executieCopie 6 st
p.1
Generale en Particuliere Con-
ditien en voorwaarden waar naa Willem van
den Heuvel gerechtsbode van de Hoge en Vrije
Heerlijkheid Bleiswijk in Kragte van 't defi-
nitif vonnis den 22e july 1791 bij d'edelA(chtbare)
Heeren Schepenen der gem(elde) Heerlijkheid gewee-
zen en gepronuntieerd, ten voordeele van Mr.
Jacob van Vredenburch in qualiteit als admi-
nistrateur en directeur van de Negotiatie
Land is zekere Bezitting opgericht in s'Hage
in den jaare 1782 woonende te Delft Impeltant
van executie, en ten nadeele van Klaas Hen-
drikse Blij, woonende binnen de gem(elde)
Heerlijkheid gecondemneerde en geExecuteer-
de, naa voorgaande behoorlijke gehoudene
procedures van Executie, zonder Interrup-
tie, van meeninge is ten overstaan van
Heeren Schout en Schepenen van Bleiswijk
meergefineld?? te veilen en verkoopen
Een Bouwmans wooning, ofte Huis, schuur
en erve, met bargen en verder getimmerte
potinge en plantinge, staande en geleegen
binnen de Heerlijkheid Bleiswijk in de
Hoekeindse polder, strekkende van den Hoef-
weg af oostop tot in de Barmsloot of Gerrit
Verham, belent ten Noorden Ary van Santen


en ten zuiden Jan van der Kraan; 't Huis
leg :te No 211 in de Verponding staande tot f 1,13,-
en dat zoo goed kwaad groot en kleen, als al
't zelve zich zijne behoorlijke wateren tusschen
de voorn(oemde) belenden staande en geleegen is,
mitsgaders met zodanige voor en nadeeli-
ge conditien lasten en Banwerken, vrijdom-
men, serviteiten, regten en geregtigheedens als
't zelve is hebbende en lijdende en tot dezen
dage gepossedeert en bezeeten is, mitsgaaders
te contribuleren in de verpondingen an-
ders, als schuldig en subject is te doen, vol-
gens d'oude opdragten en andere beschei-
den daar van zijnde, waar naa de kopers
zig zullen moeten reguleeren zonder op-
positie of tegen-zeggen in regten of daar buiten
den koper zal de voorsz(ijde) goederen moeten aan-
vaarden en ontfangen bij brieven van decreet van
Schout en Schepenen dezer Heerlijkheid in voegen
als alhier gebruikelijk is en dat met overlede-
ling aan zodanige brieven van eigendom of
andere bescheiden als daar van voorhanden
zijn mogten
En zal men 't verkogte [] en [] van alle
lasten en ongelden zonder dat men in eenigen
verdere vordering of stellen van waarborge gehou-
den zal zijn, anders als 't regt van paaringe in


de voorgemelde orde brieven begreepen; en voorts
zig te refereeren aan de gedane gepubliceerde
en [][] de Pro Clamatien
De voorsz(ijde) goederen werden verkogt vrij
en onbelast, niets daar op staande dan den Heer
zijn regt van Verponding en soortgelijke
Lasten nevens Buur[] en [] (sluizen en sloten??) zullen de
gezuivert worden van d'ordinaris Verpon-
ding en Harngeld of andere omslagen tot die
van den jaare 1790 en wegens d'extra ordinaris
verponding tot die van den jaare 1791 ingesloo-
ten; komende de verdere verpondingen en om-
slagen tot lasten van de resp: koopers.
De kooper bekomt met deze koop 't regt omme
als hij zulks zouden willen verkiezen aan te
staan der huur van 't land intusche gebruikt
geweest bij Klaas Hendrikse Blij zijnde
den Dijk leggende voor Cavel 80 en 81 in 't lien??
2: blok van Cavel 81 groot 14 mergen
als mede
van 't partij land bij Jan van der Smit in
huure gebruikt zijnde de 3 blokken
van cavel 80 en 81 groot 11 morgen.
En dat te zamen 25 morgen land te-
gens twintig guldens de merge met
[] stuivers van iedere gulden tot rant-
soen jaarlijks voor den tijd van zeven of
veertien jaaren nadat den huurder


zulks zal verkiezen, ingaande wegens de
seellanden met de nu ontbloote Schrooffen? we-
gens de Vreijlanden met 14 November aan-
staande: En dat op al zulke Conditien als
de landen van de negotiatie Land is zekere
Bezitting, opgerigt in 's Hage, gemeenelijk
verhuurt werden, mits dat den huurder
wanneer den heer en mr. Jacob van Vreden-
burch als adminitrateur en directeur van
de gem(elde) negotiatie zulks zoude requireeren
Voor de nakomingen der conditien van ver-
huuring in voldoening der bedongen huur
en kavels?? en penningen zouden moeten
stellen twee sufficianten morgen ten ijenden
gen? van geen [] en Mr. Jacob van Vreden-
burch: En zal in dit geval den kooper ook
van zijne keuze omme de huur aan
te staan direct of wel uiterlijk binnen
heden en agt dagen hier van aan gem(elde) heer
J. van Vredenburch kennisse moet ge-
ven en de gem(elde) borgen stellen of anders
verstaan worden in deze huur niet te houden??
Den kooper zal 't gezegde ten zijnen ge-
bruike kunnen aanvaardenmet 't vas
seeren der brieven van decreet staanden
niettemin alle risico van de gegunde koop
ter zijnen risico bate en schaden


De kopers zullen hunne te belovene kooppen-
ningen moeten betaalen van alle vrijgeld
onder eenige kostinge, 't zij ter zaake van
schuldcompenseering of anders hoegenaame
te mogen doen ; niettegenstaande eenige or-
donnantien placaaten ofte resolutien ter
contrarie disponeerende.
De verkooping word gedaan om contanten
vrijgeld zullen de den kooper zijn uitgeloof-
de kooppenningen en 't geen verder bij
dese bedongen werd moeten betaaleningen
heeden gelde bij 't doen van 't decreet welk
zal moeten geschieden uiterlijkden 10e No-
vember aanstaande ofte op zodanige an-
dere tijd als den verkooper nader met den
koper zouden willen bepaalen, behouden-
de niettemin den verkooper qq aan zig 't
regt om aan den tegenswoordige bewoonder
Klaas Blij d'Inwooning en 't gebruik
van 't voorste gedeelte van't huis bestaan-
de in 't voorhuis en kamertje daar in begree-
pen alsmede de voorzolder eenigen tijd te ock-?
gunnen, dog niet langer als tot den 1en meij
aanstaande, zonder dat den kooper daar voor
eenige beneficie zal kunnen prolendeeren
Den kooper zal alleen en in 't geheel moe-ten betaalen den 80 penn(ingen) met de 10 verhoo-
ging van dien als mede 't schrijven en zegelen
van de brieven van decreet met de gevolgen
van dien en alszoo alle dekosten ter zake van
't doen maken en passeeren der gem(elde) brieven
van decreet te vallen geene uitgezondert
alsmede aan den secretaris dezer heerlijkheid
een somma van negen guldens voor kosten
wegens de particuliere conditien voor-
waarden met 't dubbelt of copie [] de
zegels daar onder begreepen, En nog vier
en twintig stuivers voor d'administratie van
schepenen op deze Verkooping.
Den kooper zal in gereeden gelde tot lant
loongeld moeten betaalen van iedere gulden
inkoop belooft werden de eene stuiver, om-
me daar uit betaald ider dan? den schout
zijn pontgeld van ieder pond hollandsch
een oortje, ofte vier penningen van ouds
daar toe staande den secretaris voor 't
maken van de voorwaarden met []tie op
de verkooping van iedere gulden een duit
de bode over d'opveiling te doen, van iedere
gulden ene penning, voor den armen mede
een penning en ten gelage vier penningen
waar van op de verkooping verteert zal wer-
den drie penningen d'eene helft in den


kamer daar de verkoopers zijn en de weder-
helft in de kamers waarin persoonen zijn
die geld getrokken of koopers zullen zijn 't
de gemeente haart of laggenooten voor
een kamer te? ze komen schoon daar kopers
mogten zijn dezelve gelaagpenningen met
egaale en gelijke portien te verdeelen en ge-
nieten.
Nog zal den kooper boven 't voorste rant-
soengeld moeten betaalen van iedere gul-
den in koop belooft drie duiten of ses pen-
ningen voor den buiten armen alhier in
gevolge 't octroij van de heeren staaten
van Holland & Wesffrieschland in dato 11?
januari 1769.
De kopers zullen dadelijk na de koop den
voor d'overlevering van eenig trekgeld? indien 't de
verkoper begeert voor de prastatie? van koop
en voldoening van deze conditien en voor-
waarden moeten stellen een of meer stif?-
ficante borgen ten genoege van den
verkooper qq en Instifficatie? van schout en Sche-
penen over de verkooping staande; welke
borgen verstaan werden zig te verbinden
als principale schuldenaaren en alzoo
te renuntileren bij dezen van de beneficien ordinis
divisionis et excusionis zig van de kragten
en effecte van dien voor onderrigt houdende


bij dezen en bij gebreke van de voorsz(ijde) con(di?)tie te
stellen zal men 't verkogte andermaal mo-
gen opveilen en verkoopen 't zij nu dade-
lijk of op een ander tijd en plaats en 't zelve
meerder geldende zal den eersten koper
daar van geen profijt hebben, maar zomin
ten voordele van den verkooper qq en minder
geldende zal den eersten kooper 't zelve met
gereed geld moeten opleggen en betaalen tot
d'eerste beloofde somma toe, ofte daar om pa-
ratelijk of andersints worden geExecuteerd,
met de kosten daar om gedaan.
Alle geboode penningen bedragende zoo veel
of meerder als 't stokgeld worden in waarde
gehouden 't zij biedende , mijnende of geld
bediende? zoodat de verkoopers uit alle die
geld gebooden geld getrokken, afgemijnt
zullen hebben tot koopers zullen mogen
kiezen die 't haar gelieft zonder in den
laatsten bieder, mijnder of verhooger ge-
houden te willen zijn, waarom een ieder zijn
geboode bod gehouden en verbonden blijft
gestand te doen, tot heden over agt? []
twee of meer gelijkroepende?, zoo zal men
ingeval daar questie om is, ter stond wederom
op veilen en verkoopen tot dat er een perfec?
telijk zal hebben gemijnt ten waare de ver-
kooper 't zelve een van de twistige mijnders


gunde dat hij zal mogen doen zonder be-
kloon? of tegenzeggen van iemand
Den koper en zijn borgen werden verstaan
voor de voldoening van hunne uitgeloofde
kooppenningen en 't nakomen van deze
conditien en voorwaarden, te verbinden
hunne persoonen en goederen , die stellen
de ten bedwang van alle hoven regten en
regteren en specialijk den ed(el)achtb(are) Ge-
rechte dezer heerlijkheid en daartoe hun
domicilium citandiel? executandi te verkie-
zen ten huize van Maarten van der Wiel
hospes in de herberg genaamt Romen bin-
nen deze heerlijkheid; en wijders tevreden
te zijn en overtegeeven bij deze omme zig
na den inhoude van deze generale en par-
ticuliere conditien en voorwaarden []
liglijk en ten hunnen kosten te doen en
laaten condemneeren 't zij bij den gem(elde) Ed(ele)
Hove ofte Hogen rade van Holland ofte
den Ed(el)achtb(are) Gerechte dezer heerlijkheid,
daartoe onwederroepelijk constitulerende de
lever? jongste postuleerende procureurs voor
gem(elde) hove Hogen Raade ofte gerechte, zoo
omme de voorsz(ijde) Condemnatie te verzoe-
kenals daar inne te condenteeren resp: on-

veiling


der belofte van approbatie en ratificatie
voorts behoud den drilder?? aan zig 't eerste twee-
de en derde [] om daarin niet behaalt te zijn
ook [] explicatie of interpretatie van zodanig
twijffelagtighedens of duisterheeden, als in
deze conditien en voorwaarden zoude mogen voor-
koomen zonder iemands tegenzeggen

1e trekgeld 2 hoop? wijn f 8,- getrokke bij
Arij de Kok woonende bin-
nen deze heerlijkheid op ...................f 490,-,-
2e dito 2 hoop wijn f 11,-,- niet getrokken
3e dito 2 hoop wijn f27,-,- getrokken bij
Jan van Koolen woonende onder
Schiebroeck.......................................110,-,-
4e di(to) 2 hoop wijn f 27,-,- niet getrokken
f 600,-,-
Gemijnt bij Niemand
Achtervolgens de voorsz(ijde) Generale en
particuliere conditien en voorwaarden is koo-
per van de voorenstaande veiling geworden
den voorn(oemde) Jan van Koolen woonende te Schie-
broek voor zig zelfs ofte die hij binnen behoorlij-
ke tijd zal nomineeren voor en omme de som-
ma van ses hondert guldens en is in Conson-
milé? van dien dezes of borg geworden Jan
Oepkes woonende binnen deze Heerlijkheid
was geteekend Jan Koole Jan Oepkes.
Aldus Verkooping gehouden bin-
nen Bleiswijk ten overstaan van Jan van

verklaring van de koper, instemming met conditien


Lodenstein presiderent schepen in dezen
vervangende den schout, en Jan van der Hut?
en Gerrit Janknegt schepenen dezer heer-
lijkheid den 7e october 1791, was geteekent=
JvLodensteijn, JvdHut, Gerrit Janknegt
onder stond mij present was geteekent
LvKouwenberg secret(aris)

Compareerde ter secretarie van
Bleiswijk Jan Koole voorn(oem)t die verklaarde
de voorenstaande koop te hebben gedaan
voor en ten behoeven van zijn zoon Jacob
Koole die mede compareerend en zulks
affirmeerende, verklaarde zig als kooper
te stellen en alzoo te subjecteeren aan de
voorgem(elde) conditien en voorwaarden: En
zijn daar toe en in conformile van dien
deszelfs borgen geworden de voorn(oemde)
Jan Koole en Jan Oepkes
Actum ter secretarie voorsz(ijd) den 8e oc-
tober 1791 was geteekent Jan Koole
Jacob Koole Jan Oepkes LvKouwenberg secr(etaris)
Accordeert met de genera
le en particuliere conditien en -
voorwaarden geschreeven op een -
zegel van twaalf stuivers alhier
ter secretarie berustende.
Bleiswijk den 14e october 1791
LvKouwenberg Secret(aris)

rekening..(vertering etc)


op de verkoping den 7 october 1791
aan pengeld f 2 , 16, -
4 stop wijn 5, 32, -
vertering en in de regtkamer } f 20,-,-
14,-,01 somma f 22,-,16 #

rekening van de aanplakbiljetten


Rotterdam 12 september 1791
Nons?en Willem van den Heuvel, gerechtsbode
te Bleiswijk, debet aen I.Pols

50 biljetten een vel groot plano
van een bij executie verkooping
van een hegt, sterk en wel
doortimmert bouwmanswoning
bargen, schuuren en erven
te Bleiswijk 7 6 Aob:? 1791
aen het zegel f 7, , 10
- 15
8, ,5 -
Voldaan den 16 Novemb: 1791
I. Pols

declaratie vd verkoperDe verkooper van 't huis van Klaas Blij
komt nog van den secretaris van Bleiswijk
voor des verkoopers aendeel en 't rantsoen zijnde
een sesde part van f 30,-,-...................f 5,-,-
Nog voor 1 abuis in debetrekening
van de verteering in der verkooper
kamer op de verkooping moet[]
in plaats van f 12,1,10 maar zijn
f 11,11,10,- dus..................................f -,10,-
5,10,-
Daar entegen komt de bode van
Bleiswijk nog voor 't aanplakken
[] van de biljetten................................
blijft f

De veilingJan van Lodensteyn prend:? schepen
Schepenen{ Gerrit Janknegt
Johannes van Mazijk

N: 1 Haver op de middelst derde
in 't blok groot ..........................2 mergen
Trekgeld
f -11.- inbod bij D van Kralingen
p.m. f 40,-,-
bongeld gemijnd bij J. Dorst op " 1,-,-
f -11- f 41,-,-
`voor de 2 mergen f 82,-,-
Jan Buitenhuis
borgen { Mouring Lindenburg
Aantcomgeld van f 82,-,- f 4,,2,-
't tongeld "-. 11,-
ilico? na de koop te betalen f4,13,-

2 haver op de noordwaarste derde in 't 1e
blok groot.............................2 mergen
Trekgeld gemayt en gebonden
1-11,- in bod bij Jan Buitenhuis
bongeld p.m. f 43,-,-
f -11- gemijnd bij (Niemand) op "-"-"-
f 43,-,-
may en bindloon " 8,4,-
f 51,4,-
is voor de 2 mergen.............................f 102,8,-
borgen {Jan Dorst
{D. van Kralingen
rantsoengeld van f 102,8,- f 5,2, 8
borgeld? " -,11,-
Ine? den 31 aug 1791 5,13,8

veiling.


n 3 # Haver op de zuidwaarste derde in 't 2e
blok groot.............................2 mergen
trekgeld gemayt + gebonden
f -11- inbod bij Jan Dorst
G:M: f 1,-,-
bongeld
f -11- gemijnt bij H. Geerlemans " 1,-,-
f 2,-,-
May / bindloon " 8,4,-
G:W. f 10,4,-
Is voor de 2 mergen f 20,8,-
borgen {W.Westhoek
{Harme Flinke
't rantsoengeld van f 20,8,- f 1,- ,8
b(o?)ngeld................................ -,11,-
ten eersten te betaalen f 1,11,8
voldaan den 30 aug: 1791
4 # Maertse gerst en een hoekje peen
trekgeld groot.........................2 mergen
f -11. waer van lek: 450 A. gemayt & gebonden
bongeld inbod bij Klaas van Eyk
-11- p.m. f 3,-,-
gemijnt bij ............................" -,-,-
(doorgehaald:_May en bindloon)
[] is voor de 2 mergen
een S(omm)a van f 6,-,-
Voor may / bindloon van
1 M(orgen) 450 R(oede) a f 8,4,- [] 14,7,-
Is in't geheel f 20,7,-
borgen { D. Elderman
{ J. van der Vlugt
't rantsoengeld van f 20,7,- f 1,- ,8
bongeld " -,11,-
ten eersten te betaalen f 1,11,8
Voldaan 29 Aug: 1791

veiling....


N.5. Haver en Aerdappelen op de Noord
waerste derde in 't 2: blok
trekgeld groot...............................2 mergen
f -11,- inbod bij H. Geerlemans
p(e)r M(orgen) f 10,-,-
gemijnt bij Jan Dorst............................." 1,-,-
rantsoen van f 22,-,- is 1,2,- p.m: f 11,-,-
bongelt -,11,-
Is voor 1,13,- 2 morgen .....................f 22,-,-

borgen {Jan Luraart
{M Lindenburg
't volgende alles ten eersten en betalen
6 # Een land rol leggende op de zuidwaarste
derde in 't 1e blok
trekgeld
1-5,8 inbod bij J. van Dop............................ f 1,18,-
gemijnt bij J: Vis................................... -, 1,-
bongeld bongelt in k[] f 2,10,-
f -,11,- rantsoen -, 2,8
ten eersten te betaalen f 2,12,8

7 # Een blauw bont melkkoe
Trekgeld in bod bij D. van Kralingen f 36,-,-
f -,11,- gemijnt bij J. Dorst.................. 1,-,-
Tougeld f 37,-,-
f -,11,- Touwgeld " -,11,- f 37,11,-
koop.......f 37,- ,-
touwgeld " -,11,-
f 37,11,-
rantsoen " 1,18,-
betaalen f 39, 9,-

veiling van 2 koeien


N.8 # Een blauwe bonte koe
trekgeld inbod bij Dirk van Kralingen f 35,-,-
f -,11,- gemijnd bij...........................".--
touwgeld f 35,-,-
f -,11,- Touwgeld " -,11,- f 35,11,-

koop........ f 35,-,-
touwgeld " -,11,-
f 35,11,-
rantsoen 1,16,-
ten eersten te betaalen f 37, 7,-

N.9 # Een swart bonte koe
trekgeld inbod bij D. van Kralingen f 30,-
f -,11,- gemijnt bij M: Lindenburg 2,-,- 32,-,-
Touwgeld Touwgeld f -,11,-
f -,11,- _________f
Koop................... f 32,-,-
Touwgeld " -,11,-
f 32,11,-
rantsoen " 1,13,-
ten eersten te betaalen f 34, 4,-

veiling...


op de werf
trekgeld # 1 Schelf hooij Klaes van Eijk bot f 3,6,-
f -,5,8 J. van Heininge -,1,- f 3,7,-

Koop f 3, 7, -
rantsoen"-, 3, 8
f 3,10,8
1 schelf H[]oo
trekgelt
f -,5,8

# 2 Mentaaltjes? R. Evenblij 6 of 42,- ,-
Trekgelt Denselve _________
f-,5,8 f 42,-,-
Koop f 42,-,-
rantsoen 2,2,-
f 44,2,-
# Een partij Tegels en Pannen
Jacob Vis f 2,7,-
Koop f 2,7,-
rantsoen -,2,8
f 2,9,8

declaraties


De ontfange kooppenningen bon en Foien?
gelden beloopen ...........................f 405,4,-
Het rantsoen beloopt..............f 20, 5, 8
Hier omme komen
den schout 4/7..........f 11,11,12 bij aent []
Secretari? 2/7.......... 5,15,12
Boer? 1/7......... 2,18, - bij [][]
f 20, 5, 8
Komt L van Kouwenberg secretari
van Bleiswijk
inzake der
verkoping bij executie door den
gerechtsbode van Bleiswijk van
granen als gehouden den 27 augustus
1791
Concepieeren Minuteren van de courten? een
[] [] extra groot ...................................................... f 3,12,-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lijst van de te nakoop en opnemen gemaakt en beroepen???
daer over gehouden........................................." 1, 4,-
lijst copie van de [] [] lijst in 't regthuis
bezorgt............................................................" 1,16,-
[] vacatie op de verkoping schout................................." 2,10,-
[]................................." 2,10.-
schepenen................................" 1, 4,-
[] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
voor 't schrijvend leges tsaam xxxxxxxx van de
Boelcedul met 't gros H. Pagi............................" 4, 4, -
Voor't ontfangen ende inbeuren? der penningen
van f 405,4,- a 5,7,8??.................................."20, 5, 8
# f37, 5, 8
bijkent{#de bode ensen schepenen..............1/.............." -, 9, -
[] { voor veijlen van 9 posten boven de f 13,-........." 1, 7, -
f 39, 1, 8
NB Nog van r[]ten voor Trekgelden f 5, 4, 8.
magen inbinden "46,5,4

kladblaadje met berekeningen

Ter verklaring:
Een bedrag zoals f 301, 12, 6 betekent
301 gulden, 12 stuivers en 6 penningen

lijst van in 't veld staande gewassen


Lijst van de te veld staande graane op
Cavel 81 zijnde de zelve zoo als hier
agter staad
No 1 zijnde een partij haver op de middelste derde in't
eerste blok te samen groot 2 morgen
No 2 Zijnde een partij haver op de noordwaardse
derde in 't eerste blok te samen groot 2 morgen
No 3 zijnde een partij haver op de zuijdwaardse
derde in't tweede blok van de voorste cavel te samen groot 2 morgen
No 4 Zijnde een partij maartse gerst en een hoekje
peen op de middelste derde in't tweede blok te samen groot 2 morgen
No 5 Zijnde een partij haver en aardappelen op de
noordwaartse derde in't tweede blok te samen groot 2 morgen
No 6 Zijnde een landrol leggende op de zuijdwaardse
derde in't eerste blok van cavel 81
Nog een partij gras staande op de suijdwaardse derde
in't eerste blok van cavel 81 groot 2 morgen
Alle ploegsnijdens land

Condities en voorwaarden van de executieverkoop


Conditien en voorwaarden
[][] Willem van den Heuvel gerechts-
bode dezer heerlijkheid Bleiswijk uit krag-
te van zeker provisioneel vonnis bij d'ed(el)
Acht(bare) Heeren Schepenen dezer heerlijk-
heid den 22e julij 1791 geweesen en gepro-
nuncieert ten voordele van Mr. Jacob
van Vredenburch in qualiteit als adminis-
trateur en directeur der Negociatie Land is
zekere bezitting opgerregt in 's (graven)Hage in?=
petrand? van executie en ten nadeele
van Klaas Hendriksz(oon) Blij gecondem-
neerde en geExecuteerde van wooninge
[] ten overstaan van schout en schepenen
der gem(elde) heerlijkheid te verkoopen zal-
le zodaanige graanen zoo gemayd en ge-
bonden res? nog wassende staande op ca-
vel 81 in de groote of overbuurtse polder
binnen deze heerlijkheid als mede le-
vende Have en goederen hier nagenoemt
en omschreven
Art: 1
Alles werd verkogt voetstoots zoo goed


kwaad groot en klein als al 't zelve bevon-
den werd zonder dat den verkooper in eni-
ger maniere in dópgaaf van de begrooting
of qualiteit behaalt wil zijn
2
Al het verkogte is ilico? na de gegunde
koop ten bate risico en schade van den
kooper zullende den kooper zijn gekogte
[] hoog stroo trisse? en andere goede-
ren ten langsten binnen agt dagen na
deze verkooping moeten ontruimen en weg
haalen ofte bij gebreke van dien 't zelve
koomen ten voordeele van den verkoper
in zijne voorsz(egde) qualiteit En de koopers
[]de granen, peen en aardappelen zul-
len al 't zelve graan dat nog niet gemaid
is nevens al 't onkruid ter behoorlijker
tijd moeten mayen En gemayt zijnde ter
bekwamer tijd en zoo spoedig doenlijk
moeten mennen en weghaalen als mede
de peen aardappelen moeten delven en
weghaalen En alzoo de landen van 't


zelve behoorlijk ontruimen en ontblooten wor-
dende wel - expresselijk bedongen dat zoo-
dra een stuk land alzoo zal ontbloot en
afgemayd zijn ofwel behooren te wezen men
't alzoo ontbloote land weder zal kunnen
laaten gebruiken beploegen of bezaijen zon-
der tegenzeggen van iemand
3
De koopers zullen elkander behoorlijk over
pad tot 't mennen en afhaalen van hun-
ne gekogte partijen moeten vergunnen
mits daar toe maar een pad houdende
is 't nood op aanwijzing van ofte van
wegens den Heer Mr. van Vredenburch
4
De verkooping der granen en veldgewassen
word gedaan per merge en alzoo d'uitrekening
der uitgeloofde kooppenningen gedaan per
merde naa de staat? en begrooting zoo als
die bij ieder partij zal worden opgegeven
en voor de waare groote moet gehouden
worden zonder wegens over of ondermaat


ofte ook misgewas te mogen doleeren
5
De koopers zullen boven hunne uitgeloofde
koopppenningen iliconade? gegunde koop
moeten betaalen 't ordinari? rantsoen of
pontgeld te weten van iedere gulden in koop
te belooven eene stuiver mitsgaders mede
van iedere partij te veld staande zoo gemay-
de als ongemayde granen of veldgewassen
twee seshalven bongeld en van ieder roe
twee seshalven touwgeld mitsgaders mede
van de granen die gemayt en gebonden zijn
agt guldens & tien stuivers per merge voor
may en bindloon waar mede de koop
prijs zal worden verhoogt
6
De koopers van de levende have, stroo
hooy, misse? en andere goederen zulle
hunne uitgeloofde kooppenningen moe-
ten betaalen in handen van den secre-
taris dezer heerlijkheid ilico? na de ge-
gunde koop en de koopers van de graanen
en veldgewassen zullen hunne koop=
penningen moeten betaalen voor ofte


uiterlijk op woensdag aanstaande den 31e
dezer maand augustus ofte zoo veel eerder
als zij hun gekogte zouden willen thuis-
haalen dat zij niet zullen vermogen te
doen voor dat zij ten vollen zullen betaald
hebben en zullen de koopers hunne koop-
penningen ten vollen moeten betaalen
zonder daavan [] te moogen inhouden
of kosten uit wat hoofde zullen? ook zoude
moogen zijn
7
De koopers der granen zullen dan ook ten
waare dezelve ilico na de gegunde koop
wilde betaalen ter voldoening van hunne
kooppenningen en prestatie van hunne
koop en deze conditien en voorwaarden
moeten stellen twee sufficante borgen
tot goetkenning van de verkooper die
zig zullen moeten verbinden als prin-
cipale koopers en schuldenaars ieder in
solidum en voor 't geheel en overzulks onder
afstand van de boneficie mede brengen


de dat men den principalen schuldenaar eerst
zouden moeten uitwinnen of executeren en
dat twee of meer schuldenaaren of borgen
hun schuld zoudemoogen splitzen en ieder
met het voldoen van zijn aandeel zon-
de kunnen volstaan.
8
In geval eenige koopers in gebreeke
mogten blijven de betalinge te doen bor-
gen te stellen ofte hun gekogte te may-
en of ontruimen als voorsz(ijd) is zal men
dezelve partijen wederom veijlen of ver-
koopen publieq of uit de hand meerder
geldende ten voordeele van de verkooper in
zijn voorsz(ijde) qualiteit en minder gel-
dende ten schade van den koper.
9
Twee of meer gelijk mijnende zal men
ingeval id? quistie om is 't geveilde an-
dermaal opveilen afslaan en verkoopen
behoudende voorts den veilder aan zig


't eerste tweede en derde woord om deswegensniet behaald te werden


Komt L. van Kouwenburg
secretaris van Bleiswijk
in zake der
Verkooping bij executie door
den Gerechtsbode van Bleiswijk
van granen der gehouden den
27e Augustus 1791
Concipieeren Minuteeren & copieeren van
de conditien & voorwaarden & besorgnis?
Extra groot f 3, 12, -
Lijst van de verkoopen granen ge-
maakt in besoignes? daar over gehouden 1, 4, -
Copie van de Condi(tien) & voorsz(ijde) lijst in 't regt-
huis bezorgt 1, 16,-
Vacatie op de verkooping Schout 2, 10,-
Secretaris 2, 10, -
Schepenen 1, 4, -
Voor 't schrijven & registreeren van de
Boeleidul? met 't gros 11 pag(ina's) 4, 4, -
Voor 't ontvangen en distribueeren der
penningen van f 405, 4, - a 5 pc? 20, 5, 8
De Bode insin:? Schepenen -, 9, -
voor veijlen van 9 posten boven de f 18,- 1, 7, -
f 39, 1, 8
Bij liquidatie voldaen


Liquidatie tusschen den
secretaris van Bleiswijk en
den gerechtsbode aldaer
wegens
De verkoping van granen []
door den laategem(elde)? 24 gehouden
den 27 augustus 1791
Het pr[] der verkogte granen
en aarden? beloopt volgens boel?
Ledul? f 402, 9, -
bedonge bongelden 2,15,- f 405, 4, -
Hier af salaris en voorschot? volg(ens) deeler 39, 1, 8
[][] f 366, 2, 8
Is door den secretaris betaelt
voor trekgelden f 5, 4, 8
voor may a(r)beidloon volgen
quit 46, 5, 4 51, 9,12
te betalen met f 314,12,12
(doorgehaald)
betaalt met
88,52,- f 228,16,-
60,25,- 84, - , -
[] 1,16,12
f 314,12, 12
NB. Nog door mij verschooten? op de
verkooping van 't huis Alsoo afgerekent
Trekgeld 10 a 82,- f 26,- ,- met de bode den
5 a 28,-,- 7,- ,- 14e sept. 1793
f 33,-,-
daar ten eer?uitgenomen
13 a 52,- f 33, 16, -
weer uitgelegt -, 16, -
f 33, - ,-

12 september 2005

Ambacht Bleiswijk, inv 826, opdracht tot executie huis in Bleiswijk


C Kunst. Not(aris) pub(liek)

Wij Jan van Lodensteijn presi-
deerent Schepen in dezen vervangenden den
Heere Nicolaas Johannes Woordhouder
Bailluw en Schout Jan van der Ham?
mede schepenen
van de Hooge en Vrije Heerlijkheid Bleiswijk
oorconden dat voor ons gecompareerd is
Willem van den Heuvel Gerechtsbode dezer
Heerlijkheid Bleiswijk te kennen ge-
vende dat hij comp(aran)t in zijn voorsz(egde)qualiteit ten verzoeke van de Heer


Mr Jacob van Vredenburch in qualiteit
als administrateur en directeur van
de Negotiatie Land is zekere Bezitting
woonende te Delft Impetrans van
Executie uit Kragte van zeker definitie
vonnis den 22 july 1791 bij d'ed(el)
Achtb(are) Heeren Schepenen dezer gem Heer en
Heerlijkheid geweezen en gepronunti-
eert ten voordeele van gem Heer en
Mr Jacob van Vredenburch in voorsz(egde)
qualiteit en ten nadeele van Klaas
Hendrikse Blij woonende binnen deze
Heerlijkheid na voorgaande somma-
tie renovatie en gedane arrest en na
behoorlijke Proclamatie en attestie
van Biljetten zonder Interruptie
en oppositie bij Forme van Executie
oft decreet

NB. Dit decreet door opgekome beletsels
aan de zijde van den kooper op den bepaalden
dag hoewel daar toe bij den gerechte en den
verkooper daar toe gevaceert was geen
voortgang kunnende hebben is heer niet
verder geens arrest? maer werd
gebragt tijde dat hetzelve decreet is gepasseert


Wij Jan van Lodensteijn presi
deerent schepen in dezen vervangende den
Heer Nicolaas Johannes Woordhouder
Bailluw en Schout Pieter Overvliet Johannes
van der Vlugt Gerrit Janknegt en Johan-
nes van Mazeijk mede schepenen van de Hooge
en Vrije Heerlijkheid Bleiswijk oorcon-
den dat voor ons gecompareert is Willem
van den Heuvel Gerechtsbode dezer Heer-
lijkheid Bleiswijk Te kennen geevende
dat hij Comp(arant) in zijn voorsz(ijde) qualiteit
ten verzoeke van de Heer Mr Jacob van

(Marge):
Koop: 600, -, -
rantsoen 30, -, -
630, -, -

80 penn f 7, 17, 6
1087 hog "-,15, 9
solvit f 8, 13, 3

Armg(eld) f 11,16,4 []

Gr: Fran[] 24 st
geschreeven en
aende Bode over
gelevert
overgeboekt 1791


Vredenburch in qualiteit als Admi-
nistrateur en Directeur van de Nego-
tiatie Land is zekere Bezitting woonen-
de te DElft Impetrant van Executie
uit Kragte van zeker deffinitie Vonnis
den 22e july 1791 bij de ed(el)achtb(are)
Heeren Schepenen dezer gem: Heerlijk-
heid geweezen en gepronuntieert ten
voordeele van gem: Heer en Mr. Jacob
van Vredenburch in voorsz(ijde) qualiteit
en ten nadeele van Klaas Hendrikse
Blij woonende binnen deze Heerlijkheid
na voorgaande sommatie renovatie
en gedane arrest ende na behoorlijke
Proclamatien en affectie van Biljet-
ten zonder interruptie oppositie
bij Forme van Executie of Decreet
ten overstaan van d'ed(el)achtb(are) Heeren Schout en Schepe-
nen alhier op den 7e october 1791 inge-
volge de Generale en Particuliere Voor-
waarden daar van zijnde had geveilt
en verkogt aan Jacob Koole woonende
te Schiebroek Een Bouwmans-
wooning ofte huis schuur en erve
met bargen en verder getimmerte
potinge en plantinge staande en
geleegen binnen deze Heerlijkheid
Bleiswijk in de HoekEindse Polder


strekkende van den Hoefweg af Oost op
tot in de Barmsloot of Gerrit
Verham toe belent ten Noorden Arij
van Santen en ten zuiden Jan van der
Kraan 't Huis reg(is?)te N 211 in de Ver
ponding staande tot f 1,13,- en dat
zoo goed kwaad groot en klein als
al 't zelve met zijn behoorlijke wate-
ren tusschen de voorm belenden staan-
den en geleegen is mitsgaders met zoda-
nige voor en nadelige conditien servitei-
ten lasten en Banwerken vrijdom-
men regten en Geregtigheeden als al
't zelve is hebbende in lijdende en
tot dezen? dage gepossedeert en bezeeten
is mitsgaders te contrituuren in de verpon-
dingen en anders als schuldig en subject-
is te doen. En wijders op sodanige condi-
tien als in de gem(elde) voorwaarden is ge-[]
presteert strekkende den kooper tot
waarborg de oude opdragten met 't regt
van Waeringe daar inne gemelt en voorts
de gedane proclamatien en affectien van
Biljetten en Forme van Executie ten
dezen
En alzoo de noodige solemniteiten zijn
nagekomen en onderhouden zoo hebben wij
schepenen voorn(oem)t interponeerende onze
Amt[]teit in deze de voorsz gedane

Ambacht Bleiswijk inventaris 826


verkooping grupprobeert en geratifi
ceert gelijk wij approbeeren en ratifi
ceeren bij dezen. En de zulks den -
voorn(oemde) Klaas Hendrikse Blij geefecie
veerde in dezen van 't voorsz(egde) huis-
erve getimmerte bepotinge en be-
plantinge etc: met den Eijgendom
van den gront onterft onteijgent en
ontvestigt en den voorsz(egde) Jacob Koole
daar inne geErft geEijgent en ge-
grondvest om deselve bij hem zijne
erve of regt verkrijgende als zijn vrije
eige goederen volgens de voorwaarde
van verkoopingen te werden bezeeten
en gebruikt. En alzoo den kooper zijn
kooppenningen ter somma van ses hondert
guldens aan den voorn(oemde) Willem van den
Heuvel heeft ter hand gestelt houden wij
den voorn(oemde) Jacob Koole daarvan bevrijt en
behoorlijk gequiteert Actum binnen Bleiswijk
en ten oirconden bij ons schepenen voorn(oem)t geteekent
op den 3e december 1791.
J.J. Lodensteijn
Pieter J Overvliet
Johannes van den Vlugt
Gerrit JanKnegt
Joh(annes) van Mazijk
Tot hier toe verantwoort in den Staat d A(nn)o 1791
Het regt van de drie duiten van ijdere gulde der koop van d'onroerende goe
deren tenbehoeven van den Buiten armen dezer Heerlijkheid in 1791 bij den [secretaris?]
ontfangen en hiervooren bij ijeder transport in marginé gestelt belopende tezaamen f 123,17,8
zijn door gem(elde) secretaris voldaen aan mij onderget(ekend) administrerend Armmeester 1791
Gerrit Dijkgraaf


(hieronder nogmaals foto's van dezelfde bladzijde)